+38 (044) 499 29 55 Salesw@conto.com.ua
+38 (044) 499 29 55

Продукт "BAS Комплексне управління підприємством" є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління і обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.

Рішення "BAS Комплексне управління підприємством" буде цікавим для користувачів, які мають досвід роботи з комплексними конфігураціями попередніх поколінь.

Вартість рішення

Вартість базової поставки продукта

Назва продукту

Ціна, грн.

BAS КУП

50 000


Продукт автоматизує наступні види діяльності торговельного та виробничого підприємства:

Управління фінансами:

 • Планування та облік руху безготівкових і готівкових грошових коштів.

 • Облік кредитів, депозитів і позик.

 • Еквайринг (платіжні карти).

 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.

 • Маршрути погодження заявок.

 • Інвентаризація кас та банківських рахунків.

 • Аналітична звітність з руху грошових коштів.

Бюджетування:

 • Настроювані види бюджетів і розширена аналітика.

 • Моделювання сценаріїв.

 • Підтримка декількох валют.

 • Табличні форми введення і коригування.

 • Економічний прогноз.

 • Аналіз досягнення планових показників.

 • Розширений фінансовий аналіз.

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства:

 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.

 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.

 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.

 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.

 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів.

Регламентований облік:

 • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.

 • Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення.

 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа.

 • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження.

 • Контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати:

 • Робота з персональними даними співробітників.

 • Облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності.

 • Організація роботи зі штатним розкладом.

 • Робота з договорами підряду.

 • Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів.

 • Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів.

 • Використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю.

 • Розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами.

 • Нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці, та доходів у натуральній формі.

 • Проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках.

 • Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності.

 • Отримання уніфікованих звітних форм.

 • Обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці.

 • Формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої.

Управління виробництвом:

 • Планування та забезпечення матеріалами виробничої програми місяця.

 • Забезпечення матеріалами замовлення клієнта на виробництво продукції.

 • Контроль і план-фактний аналіз витрат матеріалів.

 • Облік багатопередільного виробництва напівфабрикатним і безнапівфабрикатним методом.

Управління витратами і розрахунок собівартості:

 • Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі.

 • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві.

 • Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах.

 • Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів.

 • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період.

 • Розрахунок відокремленої собівартості продукції, випущеної на замовлення клієнта.

 • Надання даних про структуру собівартості випуску.

Управління продажами:

 • Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом.

 • Воронка продажів.

 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.

 • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процесів управління складними продажами.

 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажів, оферти.

 • Самообслуговування клієнтів.

 • Управління торговими представниками.

 • Моніторинг стану процесів продажів.

 • Імовірнісна оцінка прогнозу продажів.

 • Роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік).

 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості.

 • Інвентаризація взаєморозрахунків.

 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів.

 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків.

Управління закупівлями:

 • Оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців.

 • Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання.

 • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і строками поставок.

 • Підтримка різних схем приймання товарів від постачальників, у тому числі приймання на комісію.

 • Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів.

 • Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готовій продукції і матеріалах.

 • Наскрізний аналіз і встановлення взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам.

 • Аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів).

 • Планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах.

 • Підбір оптимальних постачальників товару за їх надійністю, історією поставок, критеріями терміновості виконання замовлень, пропонованими умовам доставки, територіальним або іншими довільними ознаками і автоматичне формування замовлень для них.

 • Складання графіків поставок і графіків платежів.

Управління складом і запасами:

 • Складна ієрархічна структура складів.

 • Управління адресним складом.

 • Забезпечення та резервування потреб замовлень.

 • Визначення та забезпечення страхових запасів.

 • Облік багатооборотної тари.

 • Управління інвентаризацією товарів.

 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу.

 • Розрахунок прогнозованого попиту.

 • Товари на складах за строками придатності.

 • Управління доставкою.

 • Товарний календар.